Ulosoton määräaikaa ja velan lopullista vanhentumista koskevien säännösten suhdetta velkajärjestelyyn selvennetään. Uudet säännökset tulevat voimaan maaliskuun alusta eli samaan aikaan, kun ulosoton määräaikaa koskevia säännöksiä ryhdytään soveltamaan.

Ulosoton määräajan päättyminen ei vaikuta voimassa olevien maksuohjelmien sisältöön. Aiemmin vahvistetut maksuohjelmat siis pysyvät muuttumattomina. Yksittäisen velan vanhentuminen kesken maksuohjelman ei yleensä hyödyttäisi velallista. Vapautuva maksuvara ei jäisi velalliselle, vaan se osoitettaisiin muille velkojille. Myös aiemmin sovittu vapaaehtoinen velkajärjestely pysyy lähtökohtaisesti muuttumattomana voimassa.

Velkajärjestelyn keskeinen periaate on, että velallinen käyttää koko maksuvaransa velkojensa maksuun ja velkojen leikkaukset mitoitetaan tämän mukaisesti. Velkajärjestelyssä, joka koskee velallisen kaikkia velkoja, leikataan keskimäärin 90 prosenttia velkojen pääomista. Maksuohjelman pituus on yleensä viisi vuotta.
Uusien säännösten mukaan velallisella on kuitenkin maksuohjelman aikana aina oikeus luopua velkajärjestelystä ja hakea sen raukeamista. Näin esimerkiksi velallinen, jonka veloista huomattava osa vanhenisi ulosottokaaren nojalla, voi saada maksuohjelmansa raukeamaan. Maksuohjelma raukeaa kuitenkin aina kokonaisuudessaan ja velallinen menettää tällöin velkajärjestelystä saamansa taloudellisen edun. Muiden kuin vanhentuneiden velkojen osalta maksuvelvollisuus palautuu sellaiseksi kuin se oli ennen velkajärjestelyä. Velkajärjestelystä luopuminen voi siten olla velallisen kannalta edullista vain, jos hän kykenee maksamaan jäljelle jäävät velat täysimääräisesti tai jos hän pääsee sopimukseen muiden velkojien kanssa.

Uutta on, että vastedes otetaan jo maksuohjelmaa laadittaessa huomioon, jos jokin velkajärjestelyn piiriin kuuluva velka on niin vanha, että ulosoton määräaika kuluu umpeen maksuohjelman aikana. Tällaiselle velalle tuleva osuus velallisen maksuvarasta osoitetaan määräajan päättymisen jälkeen muille velkojille. Samoin menetellään sellaisen takausvelan osalta, jota koskeva velka vanhentuu päävelalliseen nähden maksuohjelman aikana.

Velkajärjestelyjä, jotka sisältävät ulosottokaaren mukaisesti vanhentuvia velkoja, on tällä hetkellä arviolta yli 5 000.