Oikeusapua voidaan antaa sekä oikeudenkäyntiin liittyvissä asioissa että muissa asioissa. Asian laatu ja sen merkitys vaikuttavat oikeusavun sisältöön.

Oikeusapua voivat saada Suomessa asuvat henkilöt, mutta oikeusapua ei anneta yhtiöille tai yhteisöille. Elinkeinonharjoittaja voi saada oikeusapua elinkeinotoimintaa koskevassa tuomioistuinasiassa, mutta muussa elinkeinotoimintaansa liittyvässä asiassa vain, jos siihen on erityistä syytä.

Oikeusapua ei myönnetä, jos asialla on hakijalle vähäinen merkitys tai jos oikeusavun myöntäminen olisi selvästi tarkoituksetonta tai asian ajaminen olisi oikeuden väärinkäyttämistä.

Oikeudenkäyntiasiat

Oikeudenkäyntiasioissa asianosainen tarvitsee yleensä avukseen asiantuntevan avustajan, esimerkiksi kantajana ollessaan nostamaan kanteen ja syytettynä puolustamaan häntä. Jos asia kuitenkin on sen laatuinen, että hakija kykenee itsekin hoitamaan sen, ei avustajaa tuomioistuinkäsittelyyn myönnetä.

Tällaisia asioita ovat yleensä:

  • yksinkertaiset hakemusasiat, kuten riidattomat avioerot
  • rikosasiat, joissa odotettavissa on sakkorangaistus, tai muu selvä asia, esimerkiksi rattijuopumus
  • verotusta tai julkista maksua koskevat asiat
  • asiat, joissa vaatimukset perustuvat kunnan jäsenyyteen.

Näissäkin asioissa voi kuitenkin oikeusaputoimistossa saada neuvontaa.

Asiakas voi valita, haluaako hän oikeudenkäynnissä avustajakseen julkisen oikeusavustajan vai yksityisen avustajan.

Oikeusapua ei kuitenkaan yleensä myönnetä, jos hakijalla on oikeusturvavakuutus, josta asian kulut voidaan korvata.

Muut kuin oikeudenkäyntiasiat

Oikeudenkäyntien ohella oikeusapuun kuuluvat myös muut asianajopalvelut. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi oikeudellinen neuvonta, vastapuolen kanssa käytävät sovintoneuvottelut, perunkirjoitukset, avustaminen osituksessa ja perinnönjaossa, asiakirjojen laadinta ja valitusten teko.

Oikeusapuna muita asianajopalveluja antavat vain julkiset oikeusavustajat, eivät yksityiset avustajat.

Ulkomailla hoidettavissa asioissa oikeusapu kattaa oikeudellisen neuvonnan.